Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr farm. Katarzyna Talarek-Pasternak

Specjalista farmacji szpitalnej i aptecznej

Godziny pracy Apteki Szpitalnej

poniedziałek – piątek 7:00-15:00

Apteka Szpitalna

Zespół Apteki Szpitalnej stanowi kierownik apteki, dwóch magistrów farmacji, dwóch techników farmaceutycznych.

Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez systematyczne uczestnictwo w kursach i szkoleniach, dotyczących głównie farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej oraz farmacji onkologicznej.

Do głównych zadań Apteki Szpitalnej należy:

– zaopatrywanie komórek organizacyjnych Szpitala w produkty lecznicze (także w ramach procedury importu docelowego), materiały opatrunkowe i specjalistyczne wyroby medyczne przeznaczone do podaży leków,

– wydawanie produktów leczniczych pacjentom w ramach realizowanych przez Szpital programów lekowych,

– udzielanie informacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

– przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla pacjentów Oddziału Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii,

– dokonywanie weryfikacji autentyczności produktów leczniczych zgodnie z założeniami Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL),

– przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL),

– sprawowanie  nadzoru nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu – monitorowanie i  przekazywanie do wiadomości Oddziałów decyzji GIF/WIF dotyczących wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu, komunikatów bezpieczeństwa publikowanych przez URPL,

– prowadzenie ewidencji próbek produktów leczniczych, które lekarz może przyjąć zgodnie z odpowiednimi przepisami i wdrożyć do terapii pacjenta na terenie szpitala

– prowadzenie ewidencji produktów leczniczych stosowanych w badaniach klinicznych oraz produktów leczniczych otrzymywanych w formie darowizny,

– współtworzenie procedur szpitalnych,

– udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych na produkty lecznicze.

Skip to content