• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE

  Szpital Specjalistyczny w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

 • Data publikacji strony internetowej

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-12

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niespełnione wymagania

  – Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 • Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-12

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-12

  Informacja o sposobie dokonania oceny deklaracji:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

  – Zmiana kontrastu strony
  – Podświetlanie linków
  – Zmiana rozmiaru tekstu

 • Na stronie występują poniższe niezgodności

  – Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
  – Nie wszystkie treści publikowane na stronie internetowej placówki są dostępne cyfrowo

 • Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Koordynator ds. dostępności cyfrowej w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie – Informatyk, e-mail: sgawenda@sswch.pl, telefon: 32/34-63-601.

 • Postępowanie odwoławcze

  Informujemy, iż w myśl ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie; na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 • Dostępność architektoniczna

  1. Budynki Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wyposażone są w windy osobowe:
  – budynek główny (Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii, Laboratorium Analityczne, Pracownia Bakteriologii, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Spirometrii, Centrum Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego) wyposażony jest w 2 windy,
  – budynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej, Nabytych Niedoborów Odporności (kliniczny) i Oddziału Psychiatrycznego wyposażony jest w 3 windy,
  – budynek Poradni Hepatologicznej wyposażony jest w 1 windę,
  – budynek Oddziału Psychiatrycznego Dziennego, Poradni AIDS, Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień wyposażony jest w 1 windę.

  2. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych dostępne są:
  – przy budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej, Nabytych Niedoborów Odporności (kliniczny) i Oddziału Psychiatrycznego,
  – przy budynku budynku Głównym (Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii, Laboratorium Analityczne, Pracownia Bakteriologii, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia Spirometrii, Centrum Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego),
  – przy budynku budynku Poradni Hepatologicznej,
  – przy budynku budynku Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS.

  3. W każdym budynku, w którym działa oddział szpitalny, pracownia diagnostyczna i poradnia specjalistyczna znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Aplikacje mobilne

  Strona nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content