SYGNALIŚCI

 • PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W SZPITALU

  Ochrona sygnalisty

  1. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
  2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
  3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
  4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
  5. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
  6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
  7. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę , której nadano status sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.
  8. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
  9. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
  10. Dane sygnalisty nie są ujawnianie w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
  11. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
  12. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
  13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.
  14. Podejmowanie lub grożenie podjęciem Działań Odwetowych wobec osób dokonujących Zgłoszenia jest zakazane.
   Do zakazanych Działań Odwetowych należą w szczególności:
   a) rozwiązanie stosunku pracy lub cywilnoprawnego, w związku z dokonanym Zgłoszeniem;
   b) zmiana warunków pracy lub warunków umowy cywilnoprawnej Sygnalisty, na mniej korzystną od dotychczasowej dla Sygnalisty, w związku z dokonanym Zgłoszeniem;
   c) wymierzanie kar dyscyplinarnych lub podejmowanie innych niekorzystnych decyzji personalnych, w związku z dokonanym Zgłoszeniem;
   d) rozwiązanie umowy z Partnerem Biznesowym, w związku z dokonanym Zgłoszeniem;
   e) uzależnianie kontynuacji umowy z Partnerem Biznesowym od wycofania Zgłoszenia;
   f) nierówne, niesprawiedliwe lub dyskryminacyjne traktowanie w relacjach pracowniczych i biznesowych.
  15. Czynności prawne lub decyzje personalne o charakterze Działań Odwetowych podjęte wobec Sygnalisty w okresie 3 lat od dnia powzięcia przez Spółkę informacji o fakcie dokonania Zgłoszenia są z mocy prawa nieważne.
  16. Ciężar udowodnienia, że działania podjęte wobec Sygnalisty w okresie wskazanym w pkt 15, które spowodowały pogorszenie jego sytuacji, nie miały charakteru Działań Odwetowych spoczywa na szpitalu.
  17. Sygnaliście, którego sytuacja uległa pogorszeniu na skutek podjętych wobec niego w okresie wskazanym w pkt 15 Działań Odwetowych przysługuje od szpitala zadośćuczynienie w wysokości proporcjonalnej do stopnia tego pogorszenia, nie mniejszej niż 1 000 zł.
  18. Niezależnie od zadośćuczynienia, Sygnalista może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo – jeśli przywrócenie do pracy byłoby niemożliwe lub niecelowe, odszkodowania w wysokości równej 3 miesięcznemu wynagrodzeniu otrzymywanemu na ostatnio zajmowanym stanowisku.
  19. Podejmowanie Działań Odwetowych wobec Sygnalisty jest podstawą pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 ze zm.).

  Formularz zgłoszenia nieprawidłowości – Pobierz załącznik

  Niniejszy dokument jest własnością Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Dyrektora Szpitala.

Skip to content