• KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, które zostały nam przekazane uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów w imieniu którego działa Dyrektor Naczelny, zwany dalej: „Administratorem” z którym można skontaktować się po przez pocztę elektroniczną, pisząc na adres e-mail: sekretariat@sswch.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. +48 (32) 346 36
   15,
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować
   się po przez pocztę elektroniczną, pisząc na adres e-mail: iod@sswch.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   a) Udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej,
   b) Weryfikacji uprawnień do uzyskania i rozliczania zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
   c) Komunikowania się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta.
  4. W celu ustalenia kolejności zapisów na zabiegi medyczne stosujemy profilowanie. Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych uzyskanych przez administratora w trakcie procesu leczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Twojego aktualnego stanu zdrowia oraz aktualnego dostępu do lekarzy mogących przeprowadzić zabieg. Dla przykładu im wyższe jest ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, tym wyższy będzie priorytet dostępu do zabiegu. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
   5. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO, z kolei w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, w celach związanych z ustaleniem,
   dochodzeniem lub obroną roszczeń Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. RODO, a w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

  Obiekt monitorowany

  1. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku uprzejmie informujemy, że:
   Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów w imieniu którego działa Dyrektor Naczelny, zwany dalej: „Administratorem” z którym można skontaktować się po przez pocztę elektroniczną, pisząc na adres e-mail: sekretariat@sswch.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. +48 (32) 346 36 15,
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się po przez pocztę elektroniczną, pisząc na adres e-mail: iod@sswch.pl
  3. Monitoring prowadzony jest w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz dobrego imienia administratora danych osobowych;
  4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  5. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
  6. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
  8. Monitoring obejmuje następujące obszary SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie: wejście do siedziby każdego z budynków, parkingi, elewacje budynków, wjazdy/wyjazdy na teren Administratora, korytarze, klatki schodowe i ciągi komunikacyjne. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz toalet. Administrator oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
  9. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, tj. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być
   dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie
   przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 1.

  Przebywanie w granicach obszaru objętego monitoringiem wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach.

Skip to content